Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Sociální rehabilitace

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním služby Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra je napomáhat těmto osobám zorientovat se v běžném životě, naučit se překonávat překážky v sociálním začleňování vyplývající ze symptomatiky autismu, a tím rozvíjet jejich nezávislost.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby ve věku od 16 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Tyto osoby jsou schopny spolupracovat na aktivním řešení své nepříznivé sociální situace.

KAPACITA SLUŽBY

Služba je kapacitně omezena pro 28 klientů z Pardubického kraje.

V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu SR je automaticky zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

CÍLE SLUŽBY

1.     Podpora samostatného života osob s autismem a jejich začlenění do běžných aktivit přiměřeně věku a potřebám klienta (škola, zaměstnání, dobrovolnictví, zájmové skupiny apod.).

2.     Pomoc osobám s autismem s hledáním a osvojením strategií potřebných ke zvládání stresu a přetížení způsobených jejich sníženou adaptační schopností.

3.     Prevence rizika zneužití (např. finančního, sexuálního) osob s autismem v běžném životě i v kyberprostoru.

NABÍDKA ČINNOSTÍ

Výše uvedených cílů služba dosahuje nabídkou těchto činností, zejména pak individuálních a skupinových nácviků:

·       komunikačních dovedností (tj. v osobním kontaktu i v kontaktu využívajícím běžné komunikační prostředky),

·       sociálních dovedností (tj. společensky očekávané chování v různých sociálních situacích),

·       alternativních způsobů kompenzace symptomatiky PAS (tj. symptomatiky bránící využívání běžných služeb atd.),

·       pohybu mimo domácnost včetně využití dopravních prostředků a orientace v neznámém prostředí,

·       péče o domácnost a vedení vlastní domácnosti,

·       sociálně – právní poradenství,

·       kariérové poradenství,

·       informační servis,

·       doprovod (např. na úřady),

·       pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,

·       půjčování odborné literatury,

·       psychologické a psychoterapeutické poradenství.

ZÁSADY SLUŽBY

RESPEKT

K osobnosti klienta a jeho životnímu příběhu přistupujeme s respektem.

PARTNERSTVÍ

Uplatňujeme rovnocenný partnerský přístup, podporujeme klienta v samostatném rozhodování a v přijímání vlastních rozhodnutí.

NEZÁVISLOST

Neovlivňujeme klienta ve prospěch jiných osob na základě osobních postojů, názorů, pocitů.

ODBORNOST

Pro svou pracovní pozici máme odpovídající vzdělání, které si soustavně doplňujeme a nepřekračujeme meze své odbornosti.

Působnost služby:

Pardubický kraj

Poskytování služby

Pardubice:

Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Úterý 7.30 – 16.00 (terénní forma) 

Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Lanškroun:

Pondělí  7.30 – 16.00 (terénní forma)

Úterý 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Služba nabízí i ambulantní formu dle domluvy se sociálním pracovníkem. Klienti mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby SR.

V jiný čas je možno službu SR využít dle individuální domluvy.

Úhrada za službu SR

Služba SR je poskytována zdarma.

Kontakty

Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby s PAS. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby.

Popis realizace služby:

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS je službou ambulantní a terénní. Uživatel má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí, případně do dalších míst (zaměstnání, vzdělávací instituce, úřady, apod.). Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku uživatele, návrh na řešení a další postup.

Základní poskytované činnosti:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli a to i bez udání důvodu. Uživatel může podat výpověď v písemné i ústní formě. Vypoví-li uživatel službu dle této Smlouv u poskytovatele v ústní formě, sepíše o tom pracovník poskytovatele záznam. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 14 kalendářních dní. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla poskytovateli výpověď uživatele v písemné formě doručena. Výpovědní lhůta pro výpověď v ústní formě počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém uživatel sdělil poskytovateli výpověď v ústní formě. Uplynutím posledního dne výpovědní lhůty je Smlouva ukončena.

Poskytovatel respektuje právo uživatele na ukončení služby.

Ze strany poskytovatele – Je-li Smlouva ukončena ze strany poskytovatele z níže uvedených důvodů, oznámí to klíčový pracovník vhodnou formou klientovi, a poté mu zašle písemnou výpověď.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených níže činí 14 dní ode dne jejího doručení.

Služba může být vypovězena v těchto případech:

a) zánik organizace,

b) ukončení poskytování sociální služby z důvodu nedostatečného finančního zajištění,

c) uživatel již nespadá do cílové skupiny poskytované služby,

d) pominula nepříznivá sociální situace, kvůli které byla služba poskytována,

e) uživatel neplní nebo porušuje své povinnosti stanovené Přílohou č. 2.


Dohodou obou smluvních stran – za podmínek, že se takto dohodnou obě smluvní strany.

 

Leták služby ke stažení zde: 

https://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/746/Skladacka-DL-RIC-SR-09-2023.pdf