Česko svítilo modře.
Z 2. na 3. dubna v rámci akce Light it up blue (Rozsviťme se modře) se zapojily tyto organizace, instituce v Pardubicích. Rodinné Integrační Centrum z.s., Krajský úřad Pardubického kraje, Radnice Magistrátu města Pardubice, Základní škola a mateřská škola Rybitví, ČSOB Pojišťovna Pardubice, ČSOB Pojišťovna ARENA, LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum, Mateřská škola Němčice, Univerzita Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, Denní stacionář Slunečnice, MŠ Korálek. Moc děkujeme
Děkujeme za účast v modrém průvodu.
Letošní ročník, v pořadí již 7. se stal historicky největším, co do počtu účastníků. Modrý průvod prošel městem Pardubice dne 2. dubna. Děkujeme všem, kdo se do zapojili a podpořili tak s námi osoby s PAS.
V RIC natáčí Česká televize
Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, která RIC dlouhodobě podporuje, proběhlo natáčení medailonku o rodině, která využívá naši službu SAS. Natáčení proběhlo jak v přirozeném prostředí rodiny, ale také u nás v RIC. Medailonek bude zveřejněn během programu nadace NROS na Velikonoční pondělí - 22. 4. 2019 - na ČT 1.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.

Sociální rehabilitace

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra je zajištění činností směřujících k dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností, k vytváření společensky žádoucích návyků uživatele služby a ke zvýšení možnosti uplatnění v přirozeném sociálním prostředí. 

Cílová skupina

Osoby ve věku od 16 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Kapacita služby SR

Služba je kapacitně omezena pro 16 klientů z Pardubického kraje.

V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu SR je v případě zájmu zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout. 

Nabídka činností

 • Podpora a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace.
 • Poskytování podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností.
 • Pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění na trhu práce.
 • Poradenství v oblasti rodinných, vrstevnických a mezigeneračních vztahů.
 • Individuální a skupinové psychologické konzultace.
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro osoby s PAS (struktura a vizualizace).
 • Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury o PAS do domácího prostředí.
 • Zprostředkování přednášek a seminářů.
 • Sociálně právní poradenství.
 • Videonácvik interakcí.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Cíle

 • Rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností.
 • Podpora při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech.
 • Vedení osob s PAS k soběstačnosti a smysluplnému trávení volného času.
 • Vytváření podmínek pro uplatnění osob s PAS na trhu práce.
 • Posílení schopností a dovedností osob s PAS k samostatnému zvládání náročných a krizových životních situací.
 • Ochrana práv osob s PAS.

Zásady

 • S klienty jednáme jako s rovnocennými partnery.
 • Přistupujeme ke klientům individuálně.
 • Reagujeme na potřeby klientů.
 • Chráníme právo klientů na soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Zachováváme důstojnost a lidská práva klientů.
 • Respektujeme svobodné rozhodování klientů.
 • Zpřístupňujeme klientům využívání veřejně dostupných služeb.
 • Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.

Působnost služby:

Pardubický kraj

Poskytování služby

               Pardubice: 

 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)

 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

  Lanškroun: 

 • Pondělí  7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)

 • Úterý 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

V jiný čas je možno službu SR využít dle individuální domluvy.

Klienti mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby SR.

Úhrada za službu SR

Služba SR je poskytována zdarma.

Kontakty

Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby s PAS. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby.

Popis realizace služby:

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS je službou ambulantní a terénní. Uživatel má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí, případně do dalších míst (zaměstnání, vzdělávací instituce, úřady, apod.). Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku uživatele, návrh na řešení a další postup.

Základní poskytované činnosti:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživ. činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. V případě potřeby poskytovatel zajistí návaznost poskytování dalších sociálních služeb.

Ze strany poskytovatele – Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně, a to 14 dní s předstihem s tím, že uživateli sdělí důvody, osvětlí mu je srozumitelným způsobem.

Služba může být vypovězena na základě:

Poskytovatel může smlouvu ukončit na základě dohody mezi ním a uživatelem – např. naplnění zakázky.

Leták služby ke stažení zde: 

https://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/398/Letak-SR-od-1.1.2019.pdf