Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

SAS

Veřejný závazek

Poslání 

Posláním sociální služby SAS pro rodiny s dětmi s PAS je zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění v přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do dovršených 18 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Kapacita služby – 80 uživatelů (rodin s dítětem/dětmi). V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu SAS je automaticky zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

Nabídka činností

 • Sociálně právní poradenství.
 • Poradenství v  oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů.
 • Poradenství a podpora rodiny při hledání řešení zvládání problémového chování dítěte.
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí (struktura a vizualizace).
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace.
 • Komunikační terapie.
 • Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.
 • Poskytování informací a podpory v  nácvicích sebeobslužných dovedností.
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.
 • Psychologické, psychoterapeutické, příp. jiné odborné poradenství.
 • Tématická skupinová setkávání.
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury do domácího prostředí.
 • Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit.
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.
 • Zprostředkování přednášek a seminářů.
 • Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.

Cíle

 • Posílení schopností a dovedností rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací.
 • Zprostředkování vzájemného setkávání a sdílení.
 • Podpora spolupráce mezi rodinou a organizacemi.
 • Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.

Zásady 

 • Respektujeme uživatele služby jako partnera.
 • Přistupujeme ke každému uživateli individuálně.
 • Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.
 • Chráníme právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Zachováváme uživatelovu důstojnost a lidská práva.
 • Respektujeme svobodné rozhodování uživatele.
 • Zpřístupňujeme uživateli využívání veřejně dostupných služeb.
 • Podporujeme uživatelovy vztahy s rodinou a blízkými.

Působnost služby:

Pardubický kraj 

Poskytování služby

              Pardubice: 

 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)

 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

  Lanškroun: 
 • Pondělí  7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)

 • Úterý 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

V jiný čas je možné službu SAS využít dle individuální domluvy.

Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby SAS.

Úhrada za službu SAS - služba SAS je poskytována zdarma.

Kontakty 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, Pardubice 532 27
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Komenského 324, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz 
Web: www.ric.cz 

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu, resp. zákonný zástupce dítěte kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace o dítěti a rodině a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby. 

Popis realizace služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je službou ambulantní a terénní. Rodina má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí a do školských zařízení. Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku  uživatele, návrh na řešení a další postup.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli a to i bez udání důvodu. Uživatel může podat výpověď v písemné i ústní formě. Vypoví-li uživatel službu dle této Smlouv u poskytovatele v ústní formě, sepíše o tom pracovník poskytovatele záznam. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 14 kalendářních dní. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla poskytovateli výpověď uživatele v písemné formě doručena. Výpovědní lhůta pro výpověď v ústní formě počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém uživatel sdělil poskytovateli výpověď v ústní formě. Uplynutím posledního dne výpovědní lhůty je Smlouva ukončena.

Poskytovatel respektuje právo uživatele na ukončení služby.

Ze strany poskytovatele – Je-li Smlouva ukončena ze strany poskytovatele z níže uvedených důvodů, oznámí to klíčový pracovník vhodnou formou klientovi, a poté mu zašle písemnou výpověď.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených níže činí 14 dní ode dne jejího doručení.

Služba může být vypovězena v těchto případech:

a) zánik organizace,

b) ukončení poskytování sociální služby z důvodu nedostatečného finančního zajištění,

c) uživatel již nespadá do cílové skupiny poskytované služby,

d) pominula nepříznivá sociální situace, kvůli které byla služba poskytována,

e) uživatel neplní nebo porušuje své povinnosti stanovené Přílohou č. 2.

 Dohodou obou smluvních stran – za podmínek, že se takto dohodnou obě smluvní strany.

Leták služby ke stažení zde: 

https://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/751/Skladacka-DL-RIC-SAS-09-2023.pdf