Významné ocenění v kategorii Péče v sociálních službách
Vážíme si toho, že jsme se stali vítězi v kategorii Péče v sociálních službách za inovaci Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji.
NEUROFEEDBACK V RIC
Od ledna jsme začaly poskytovat novou službu Neurofeedback. Více informací naleznete v letáku Neurofeedback ve složce "Dokumenty".
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"

SAS

Veřejný závazek

Poslání 

Posláním sociální služby SAS pro rodiny s dětmi s PAS je zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění v přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do dovršených 18 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Kapacita služby – 80 uživatelů (rodin s dítětem/dětmi). V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu SAS je automaticky zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

Nabídka činností

 • Sociálně právní poradenství.
 • Poradenství v  oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů.
 • Poradenství a podpora rodiny při hledání řešení zvládání problémového chování dítěte.
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí (struktura a vizualizace).
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace.
 • Komunikační terapie.
 • Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.
 • Poskytování informací a podpory v  nácvicích sebeobslužných dovedností.
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.
 • Psychologické, psychoterapeutické, příp. jiné odborné poradenství.
 • Tématická skupinová setkávání.
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury do domácího prostředí.
 • Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit.
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.
 • Zprostředkování přednášek a seminářů.
 • Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.

Cíle

 • Posílení schopností a dovedností rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací.
 • Zprostředkování vzájemného setkávání a sdílení.
 • Podpora spolupráce mezi rodinou a organizacemi.
 • Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.

Zásady 

 • Respektujeme uživatele služby jako partnera.
 • Přistupujeme ke každému uživateli individuálně.
 • Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.
 • Chráníme právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Zachováváme uživatelovu důstojnost a lidská práva.
 • Respektujeme svobodné rozhodování uživatele.
 • Zpřístupňujeme uživateli využívání veřejně dostupných služeb.
 • Podporujeme uživatelovy vztahy s rodinou a blízkými.

Působnost služby:

Pardubický kraj 

Poskytování služby

              Pardubice: 

 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)

 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

  Lanškroun: 
 • Pondělí  7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)

 • Úterý 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

V jiný čas je možné službu SAS využít dle individuální domluvy.

Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby SAS.

Úhrada za službu SAS - služba SAS je poskytována zdarma.

Kontakty 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, Pardubice 532 27
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Komenského 324, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz 
Web: www.ric.cz 

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu, resp. zákonný zástupce dítěte kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace o dítěti a rodině a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby. 

Popis realizace služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je službou ambulantní a terénní. Rodina má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí a do školských zařízení. Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku uživatele, návrh na řešení a další postup.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživ. Činí 14 dní. Pro klienta začíná běžet od následujícího dne od doručení písemné výpovědi, nebo jiná po dohodě s poskytovatelem. Poskytovatel přijímá výpovědi jak v písemné tak ústní formě. Pokud je forma výpovědi ústní, provede sociální pracovník/ice o tomto záznam do dokumentace klienta a nechá klienta tento záznam podepsat.

Ze strany poskytovatele – Je-li Smlouva ukončena ze strany poskytovatele z níže uvedených důvodů, oznámí to klíčový pracovník vhodnou formou klientovi, a poté mu zašle písemnou výpověď. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených níže činí 14 dní ode dne jejího doručení.

 Služba může být vypovězena v těchto případech:

1. zánik organizace,
2. ukončení poskytování sociální služby z důvodu nedostatečného finančního zajištění,
3. uživatel již nespadá do cílové skupiny poskytované služby,
4. uživatel hrubě porušuje pravidla a své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení pravidel a povinností se považuje zejména nezajištění bezpečného prostředí pro výkon služby, opakované nedodržení dohodnutých termínů konzultace bez omluvy – minimálně 3x,

5. jestliže se uživatel chová k pracovníkům poskytovatele způsobem, jehož záměr, nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření ohrožujícího prostředí,

6. v případě, že po dobu 3 měsíců nedojde ze strany uživatele k žádnému kontaktu s klíčovým pracovníkem,
7. pominula nepříznivá sociální situace, kvůli které byla služba poskytována.

 Dohodou obou smluvních stran – za podmínek, že se takto dohodnou obě smluvní strany.

Leták služby ke stažení zde: 

https://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/549/Skladacka-DL-RIC-SAS-od-1.1.2021.pdf