Šití roušek pro RIC a KONEP
RIC vyhlašuje sbírku látek a šicího materiálu pro výrobu ochranných pomůcek. Ve spolupráci s organizací Koalice nevládek Pardubicka chystáme spolu s dobrovolníky „hromadnou“ výrobu roušek :-). Šít tedy budeme nejen pro neziskové organizace, ale i pro zdravotníky, seniory a všechny potřebné. Každý, kdo chce pomoci, může do RICu nosit látky, každý všední den od 7,30 do 16,00 hodin (vchod z Jindřišské ulice 2686). Vážíme si Vaší pomoci!
Omezení provozu RIC - sdělení 2
Omezení provozu RIC - sdělení 1

Raná péče

Veřejný závazek

Poslání

Posláním sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce je zajištění včasné, komplexní a intenzivní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde ke zkvalitnění života rodiny a jejího začlenění do přirozeného sociálního prostředí.

Cílová skupina 

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 1 do 7 let včetně s poruchami komunikace a sociální interakce, zejména s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Doplnění k CS – rodiny s dítětem/dětmi:

 • a)    Děti s diagnostikovanými PAS nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky
 • b)    Děti projevující se častými závažnými poruchami chování plynoucí z nedostatečného porozumění řeči.
  • Tzv. „zlobivé děti“
  • „Něco chci, ale nevím, jak si o to říct, tak si např. lehnu a vztekám se.“
  • „Někdo na mne stále mluví a diví se, proč neodpovídám, protože nerozumím, třeba i svému jménu.“
 • c)    Děti se zhoršenou orientací v sociálních vztazích v rámci předškolního a školního kolektivu
  • Děti, které si neumí hrát funkčně s hračkami, nezapojují se do vrstevnických her, pokud se zapojí, tak často nevhodným způsobem (problémy s výzvou ke hře, nedostatečné nebo přemrštěné reakce k druhým dětem, nepochopení herních strategií)
  • „Chci se kamarádit, ale nevím jak, tak kamaráda např. nakopnu.“
 • d)    Děti se zhoršenou představivostí
  • Děti se nedostatečně orientují v čase a prostoru (neví, co budou dělat a kde to budou dělat).
  • „Něco mám jít dělat, ale nevím co, jak dlouho to bude trvat. Tak začnu např. křičet.“
  • „Mám si hrát, ale nevím jak. Z nových hraček a her mám strach, proto si rád hraji stále se stejnou oblíbenou hračkou či hrou.“

Kapacita služby – 65 uživatelů (rodin s dítětem/dětmi). V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu RP je automaticky zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

Nabídka činností

 • Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů.
 • Poskytování informací a podpora rodiny při přijetí diagnózy.
 • Individuální a skupinové psychoterapie a psychologické konzultace.
 • Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.
 • Skupinová setkávání (rodičovská, sourozenecká skupina).
 • Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit.
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti s PAS (struktura a vizualizace).
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace.
 • Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.
 • Poskytování informací a podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností.
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury o PAS do domácího prostředí.
 • Individuální komunikační terapie.
 • Zprostředkování přednášek a seminářů pro rodičedětí s PAS.
 • Sociálně právní poradenství.
 • Videonácvik interakcí.

Cíle

 • Posílení schopností a doveností rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací. 
 • Zprostředkování vzájemného setkávání a sdílení.
 • Podpora spolupráce mezi rodinou a organizacemi.
 • Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.

Zásady poskytování sociální služby RP

 • Respektujeme uživatele služby jako partnera.
 • Přistupujeme ke každému uživateli individuálně.
 • Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.
 • Chráníme právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Zachováváme uživatelovu důstojnost a lidská práva.
 • Respektujeme svobodné rozhodování uživatele.
 • Zpřístupňujeme uživateli využívání veřejně dostupných služeb.
 • Podporujeme uživatelovy vztahy s rodinou a blízkými. 

Působnost služby:

Pardubický kraj

Poskytování služby 

Pardubice: 

 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)
 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Lanškroun: 

 • Pondělí  7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)
 • Úterý 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

V jiný čas je možné službu RP využít dle individuální domluvy.

Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby RP.

Úhrada za sociální službu RP - služba Raná péče je poskytována zdarma.

Kontakty 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, Pardubice 532 27
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Komenského 324, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu, resp. zákonný zástupce dítěte kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace o dítěti a rodině a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami komunikace, sociální interakce a s poruchami autistického spektra. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby.

Popis realizace služby:

Raná péče je službou ambulantní a terénní. Rodina má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí a do předškolních a školních zařízení. Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku uživatele, návrh na řešení a další postup.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživ. činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. V případě potřeby poskytovatel zajistí návaznost poskytování dalších sociálních a pedagogicko-psychologických služeb.

Ze strany poskytovatele – Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně, a to 14 dní s předstihem s tím, že uživateli sdělí důvody, osvětlí mu je srozumitelným způsobem.

Služba může být vypovězena na základě:

 • Nesplnění kritéria pro danou cílovou skupinu, tzn. dovršením věku 8 let, změna bydliště mimo Pardubický kraj; 
 • Porušování pravidel stanovených ve smlouvě (např. hrubé porušení vyplývající ze smlouvy, tzn. nezajištění bezpečného prostředí pro výkon služby klíčového pracovníka, opakované nedodržení dohodnutých termínů konzultace bez omluvy – minimálně 3x; neplnění kroků v individuálním plánu; agrese uživatele, která by vedla k fyzickému napadení zaměstnance poskytovatele služby apod.).
 • Pokud poskytovatel nemůže z provozních, personálních či bezpečnostních důvodů zajistit zachování kvality služby; pokud službě je ukončena registrace k poskytování.

Poskytovatel může smlouvu ukončit na základě dohody mezi ním a uživatelem – např. naplnění zakázky.

Leták služby ke stažení zde: 

https://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/470/Skladacka-DL-RIC-RP-01-2020.pdf