Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Raná péče

Veřejný závazek

Poslání

Posláním sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce je zajištění včasné, komplexní a intenzivní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde ke zkvalitnění života rodiny a jejího začlenění do přirozeného sociálního prostředí.

Cílová skupina 

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 1 do 7 let včetně s poruchami komunikace a sociální interakce, zejména s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Doplnění k CS – rodiny s dítětem/dětmi:

 • a)    Děti s diagnostikovanými PAS nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky
 • b)    Děti projevující se častými závažnými poruchami chování plynoucí z nedostatečného porozumění řeči.
  • Tzv. „zlobivé děti“
  • „Něco chci, ale nevím, jak si o to říct, tak si např. lehnu a vztekám se.“
  • „Někdo na mne stále mluví a diví se, proč neodpovídám, protože nerozumím, třeba i svému jménu.“
 • c)    Děti se zhoršenou orientací v sociálních vztazích v rámci předškolního a školního kolektivu
  • Děti, které si neumí hrát funkčně s hračkami, nezapojují se do vrstevnických her, pokud se zapojí, tak často nevhodným způsobem (problémy s výzvou ke hře, nedostatečné nebo přemrštěné reakce k druhým dětem, nepochopení herních strategií)
  • „Chci se kamarádit, ale nevím jak, tak kamaráda např. nakopnu.“
 • d)    Děti se zhoršenou představivostí
  • Děti se nedostatečně orientují v čase a prostoru (neví, co budou dělat a kde to budou dělat).
  • „Něco mám jít dělat, ale nevím co, jak dlouho to bude trvat. Tak začnu např. křičet.“
  • „Mám si hrát, ale nevím jak. Z nových hraček a her mám strach, proto si rád hraji stále se stejnou oblíbenou hračkou či hrou.“

Kapacita služby – 85 uživatelů (rodin s dítětem/dětmi). V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu RP je automaticky zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

Nabídka činností

 • Poskytování informací a podpora rodiny při přijetí diagnózy.
 • Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů.
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí (struktura a vizualizace).
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace.
 • Poskytování informací, podpory a praktický nácvik sociálních a komunikačních dovedností.
 • Komunikační terapie.
 • Poskytování informací a podpory v  nácvicích sebeobslužných dovedností.
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury do domácího prostředí.
 • Sociálně právní poradenství.
 • Psychologické, psychoterapeutické, příp. jiné odborné poradenství.
 • Tematická skupinová setkávání.
 • Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.
 • Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit.
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.
 • Zprostředkování přednášek a seminářů.

Cíle

 • Posílení schopností a dovedností rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací. 
 • Zprostředkování vzájemného setkávání a sdílení.
 • Podpora spolupráce mezi rodinou a organizacemi.
 • Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.

Zásady poskytování sociální služby RP

 • Respektujeme uživatele služby jako partnera.
 • Přistupujeme ke každému uživateli individuálně.
 • Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.
 • Chráníme právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Zachováváme uživatelovu důstojnost a lidská práva.
 • Respektujeme svobodné rozhodování uživatele.
 • Zpřístupňujeme uživateli využívání veřejně dostupných služeb.
 • Podporujeme uživatelovy vztahy s rodinou a blízkými. 

Působnost služby:

Pardubický kraj

Poskytování služby: 

Pardubice a Lanškroun

Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Úterý    7.30 –  16.00 (terénní forma)

Středa  7.30  – 16.00 (terénní forma)

Čtvrtek  7.30 – 16.00 (terénní forma)

Pátek    7.30 – 16.00 (terénní forma)

Služba RP nabízí i ambulantní formu dle domluvy se sociálním pracovníkem.

Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby RP.

Úhrada za sociální službu RP - služba Raná péče je poskytována zdarma.

Kontakty 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, Pardubice 532 27
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Komenského 324, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz 
Web: www.ric.cz 

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu, resp. zákonný zástupce dítěte kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace o dítěti a rodině a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami komunikace, sociální interakce a s poruchami autistického spektra. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby.

Popis realizace služby:

Raná péče je službou ambulantní a terénní. Rodina má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí a do předškolních a školních zařízení. Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku uživatele, návrh na řešení a další postup.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli a to i bez udání důvodu. Uživatel může podat výpověď v písemné i ústní formě. Vypoví-li uživatel službu dle této Smlouv u poskytovatele v ústní formě, sepíše o tom pracovník poskytovatele záznam. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 14 kalendářních dní. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byla poskytovateli výpověď uživatele v písemné formě doručena. Výpovědní lhůta pro výpověď v ústní formě počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém uživatel sdělil poskytovateli výpověď v ústní formě. Uplynutím posledního dne výpovědní lhůty je Smlouva ukončena.

Poskytovatel respektuje právo uživatele na ukončení služby.

Ze strany poskytovatele – Je-li Smlouva ukončena ze strany poskytovatele z níže uvedených důvodů, oznámí to klíčový pracovník vhodnou formou klientovi, a poté mu zašle písemnou výpověď.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených níže činí 14 dní ode dne jejího doručení.

Služba může být vypovězena v těchto případech:

a) zánik organizace,

b) ukončení poskytování sociální služby z důvodu nedostatečného finančního zajištění,

c) uživatel již nespadá do cílové skupiny poskytované služby,

d) pominula nepříznivá sociální situace, kvůli které byla služba poskytována,

e) uživatel neplní nebo porušuje své povinnosti stanovené Přílohou č. 2.

Dohodou obou smluvních stran – za podmínek, že se takto dohodnou obě smluvní strany.

Leták služby ke stažení zde: 

https://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/755/Skladacka-DL-RIC-RP-10-2023.pdf