Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000408

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji“ je zajistit, v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, dostupnost vybraných sociálních služeb sociální péče a sociální prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené.

Projektem bude financována zcela nová služba osobní asistence (OA), která bude specificky zajišťovat podporu osobám s podporou autistického spektra, a to od roku 2023–2024 ve výši 3 úvazky pro pracovníky v přímé péči (od července 2023 navýšení na 3,5 úvazků PPP) a v roce 2025 předpokládáme navýšení ještě o 2 úvazky.

Stručný popis projektu

Osobní asistence pro osoby výhradně s PAS (poruchou autistického spektra) je celoroční terénní sociální službou, která bude podpořena v rámci projektu. Jedná se na území Pardubického kraje o zcela novou službu, spadající do rozvojové části projektu. Zahájení poskytování této služby je shodné se začátkem financování sociálních služeb projektem, tj. od 1. 1. 2023.

Služba je určena osobám ve věku od 1 do 64 let s diagnostikovanými PAS nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, včetně dětí s poruchami komunikace a sociální interakce do 7 let včetně, které mají bydliště na území Pardubického kraje. Tato sociální služba je klientům poskytována individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Okamžitá kapacity sociální služby je 10 klientů.

Cílem osobní asistence je pomoc osobám s PAS v aktivním trávení volného času a ve využití běžných veřejných služeb, péče o osoby s PAS při zvládání každodenních aktivit a činností a podpora osob s PAS v samostatném rozhodování a uplatňování své vůle.

Osobní asistenti v návaznosti na potřeby uživatelů posilují schopnosti a dovednosti osob s PAS ke zvládání náročných a krizových situací. Vše v rámci základních činností sociální služby dle zákona.

Přínosem sociální služby osobní asistence je pro uživatele také dohled při nácviku praktických dovedností, díky kterým mají možnost rozvíjet svou soběstačnost v různých oblastech – například v oblasti péče o sebe sama, o domácnost, stravování – nakupování potravin, přípravu pokrmů, stolování, mytí nádobí a jeho úklid, vynášení odpadků apod. Dle potřeb uživatelů jsou k některým těmto úkonům vytvářeny procesuální schémata, díky kterým dochází k lepšímu porozumění prováděných činností. U uživatelů, kteří potřebují podporu v oblasti kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, dochází k zajištění doprovodu při pohybu a dopomoc při orientaci, mimo jiné i při jízdě v dopravních prostředcích (vlak, MHD).

V rámci služby OA probíhá s uživateli případně s jejich zákonnými zástupci spolupráce v rámci individuálního plánování. Uživatelé služby si určují své potřeby, které chtějí řešit a cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Sociální služba osobní asistence počítá s finanční spoluúčastí klienta (aktuální ceník).