Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Osobní asistence

Veřejný závazek

Poslání

Posláním služby Osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra je poskytnout pomoc a péči těmto osobám při zvládání každodenních aktivit a činností, využívání běžně dostupných služeb, aktivním trávení času a zajištění bezpečnosti po dobu nepřítomnosti pečující osoby v domácnosti klienta.

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku od 1 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky (včetně dětí s poruchami komunikace a sociální interakce do 7 let včetně), které vyžadují dohled a péči s pobytem na území Pardubického kraje.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 10 klientů z Pardubického kraje. V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu OA je na základě svého souhlasu zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

Nabídka činností

Výše uvedených cílů služba OA dosahuje nabídkou těchto činností:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy (pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání/svlékání a úpravy zevnějšku, pomoc při použití WC/výměně inkontinenčních pomůcek apod.);
 • podpora při orientaci v prostoru a zajištění bezpečného pohybu v/mimo domácnost včetně využití kompenzačních pomůcek;
 • doprovod (cesta např. do školy, do knihovny, procházka apod.);
 • pomoc při využití běžných služeb (např. restaurace, kadeřnictví, plavecké bazény, veřejná doprava atd.);
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí (podpora komunikace);
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při denní hygieně,   tj. při mytí rukou a obličeje, čištění zubů, sprchování/koupeli);
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti - při aktivním zapojení klienta, nákupy a běžné pochůzky);
 • aktivizace klienta pro udržování motorických,psychických a sociálních dovedností.

Cíle

 • Pomoc osobám s autismem v aktivním trávení volného času a ve využití běžných veřejných služeb.
 • Péče o osoby s autismem při zvládání každodenních aktivit a činností.
 • Podpora osob s autismem v samostatném rozhodování a uplatňování své vůle.

Zásady poskytování služby

 • RESPEKT
  K osobnosti klienta a jeho životnímu příběhu přistupujeme s respektem a empatií.
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  Na základě skutečných potřeb každého klienta realizujeme individuální plán péče.
 • DŮSTOJNOST
  Při poskytování péče dbáme na postupy zachovávající důstojnost klienta.

Působnost služby

ORP Pardubice, ORP Lanškroun

Přednostně bude služba poskytována v ORP Pardubice a ORP Lanškroun. V případě volné kapacity bude služba poskytovaná i na jiném území Pardubického kraje.

Poskytování služby

 • Pondělí 7:00 – 18:00 (terénní forma)
 • Úterý 7:00 – 18:00 (terénní forma)
 • Středa 7:00 – 18:00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7:00 – 18:00 (terénní forma)
 • Pátek 7:00 – 18:00 (terénní forma)

O sobotách, nedělích, svátcích a v čase mimo stanovenou provozní dobou lze službu poskytnout s ohledem na potřeby klienta a dle volných kapacit poskytovatele.

Úhrada za službu

Cena služby se řídí aktuálním ceníkem úhrad za služby, který je zájemci předán v tištěné podobě v průběhu jednání o poskytování služby. Ceník je zveřejněn na webových stránkách organizace.

Kontakty

Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, Pardubice 532 27
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Jednání se zájemcem o službu

Zájemce o službu kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem sám nebo prostřednictvím zákonného zástupce/pečující osobu.
Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která bude probíhat v místě bydliště zájemce. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace a postupuje dle aktuální metodiky služby.
Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Osobní asistence pro osoby s PAS. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává klientem služby.

Popis realizace služby

Osobní asistence pro osoby s PAS je službou terénní. Klient má přiděleného svého osobního asistenta (sociálního pracovníka/pracovníka v sociálních službách), který dle dohody s klientem poskytuje službu osobní asistence v přirozeném prostředí klienta, tzn. v jeho domácnosti nebo na místě, která sám klient určí. Vedoucí služby nebo osobní asistent s ociální pracovník s klientem (příp. se zákonným zástupcem/pečující osobou) domlouvá konkrétní zakázku – plán osobní asistence. Kontrola plnění plánu osobní asistence, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby.

Ukončení služby

Ze strany klienta – Klient může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. V případě potřeby poskytovatel zajistí návaznost poskytování dalších sociálních služeb.

Ze strany poskytovatele – Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně, a to 14 dní s předstihem s tím, že klientovi sdělí důvody, osvětlí mu je srozumitelným způsobem.
Služba může být vypovězena na základě:

 • zánik organizace,
 • ukončení poskytování sociální služby z důvodu nedostatečného finančního zajištění,
 • uživatel již nespadá do cílové skupiny poskytované služby,
 • pominula nepříznivá sociální situace, kvůli které byla služba poskytována,
 • uživatel neplní nebo porušuje své povinnosti stanovené Přílohou č. 2
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytování služby,
 • uživatel za službu nezaplatil do 15. dne následujícího měsíce, ale později a to 3 x opakovaně,
 • uživatel za službu nezaplatil do 15. dne následujícího měsíce a ani v následujících dnech. V takovém případě se poskytování služby od 1 dne následujícího měsíce pozastaví, dokud nebude služba zaplacena. Pokud nezaplacení trvá i celý následující měsíc, je to důvodem k vypovězení

Dohodou obou smluvních stran – za podmínek, že se takto dohodnou obě smluvní strany.

„Spolufinancováno Pardubickým krajem v rámci projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji, registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_003/0000408“.