Česko svítilo modře.
Z 2. na 3. dubna v rámci akce Light it up blue (Rozsviťme se modře) se zapojily tyto organizace, instituce v Pardubicích. Rodinné Integrační Centrum z.s., Krajský úřad Pardubického kraje, Radnice Magistrátu města Pardubice, Základní škola a mateřská škola Rybitví, ČSOB Pojišťovna Pardubice, ČSOB Pojišťovna ARENA, LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum, Mateřská škola Němčice, Univerzita Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, Denní stacionář Slunečnice, MŠ Korálek. Moc děkujeme
Děkujeme za účast v modrém průvodu.
Letošní ročník, v pořadí již 7. se stal historicky největším, co do počtu účastníků. Modrý průvod prošel městem Pardubice dne 2. dubna. Děkujeme všem, kdo se do zapojili a podpořili tak s námi osoby s PAS.
V RIC natáčí Česká televize
Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, která RIC dlouhodobě podporuje, proběhlo natáčení medailonku o rodině, která využívá naši službu SAS. Natáčení proběhlo jak v přirozeném prostředí rodiny, ale také u nás v RIC. Medailonek bude zveřejněn během programu nadace NROS na Velikonoční pondělí - 22. 4. 2019 - na ČT 1.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.

GDPR

Informace poskytované subjektům osobních údajů ve smyslu GDPR

Od 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení EU č. 2016/679  - GDPR, které se zabývá zpracováním osobních údajů a nastavuje pravidla pro jejich zpracování.  

Abychom i my splnili veškerá zákonná opatření, jsme povinni vás informovat o vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování vašich osobních údajů.

 

Rodinné Integrační Centrum z.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice, IČO: 270 26 728 (dále jen správce) zpracovává vaše osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „osobní údaje“) a v rámci plnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

plnění povinností před uzavřením konkrétní smlouvy, a to na základě Vašeho souhlasu;
plnění smlouvy - jedná se např. o Smlouvu o poskytování sociální služby pokud jste klientem této služby, darovací smlouvu – jste-li dárcem nebo další smlouvy uzavírané v rámci činnosti správce;
plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů ČR či EU;
výslovného souhlasu osoby, které se osobní údaje týkají;
oprávněného zájmu správce.
 

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z toho důvodu, neboť jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, jejich poskytnutí vyžadují právní předpisy ČR či EU, případně ochrana našich oprávněných zájmů (ochrana života a zdraví klientů a ochrana majetku správce).

Specifikace zpracovávaných osobních údajů je uvedena v Datové mapě osobních údajů a Protokolu o činnostech zpracování. Tyto dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí subjektům údajů v sídle správce nebo kontaktním místě.

 

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu správcem poskytnuty těmto třetím osobám:

účetní;
osobám poskytujícím správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
subjektům poskytujícím správci dotace a jinou finanční podporu (např. Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, město Lanškroun apod.).
 

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Vaše osobní údaje jsou uchovávány jako elektronický záznam v databázi správce nebo v listinné podobě v registratuře.  K Vašim datům mají přístup pouze oprávněné osoby, což je zajištěno v případě elektronického záznamu správou přihlašovacích údajů pro vstup do systému a odstupňovaným systémem přístupových práv do databáze správce. V případě listinných dokumentů, které jsou uchovávány v uzamčené registratuře, je klíč dostupný jen oprávněným osobám. Všichni zaměstnanci správce jsou seznámeni se Směrnicí o nakládání s osobními údaji, která upravuje příslušné postupy a povinnosti zaměstnanců při nakládání s osobními údaji a vztahuje se na všechna zpracování osobních údajů prováděná v rámci činnosti správce. 

Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

S konkrétním způsobem, účelem, rozsahem a dobou zpracování je subjekt údajů srozuměn před zahájením daného zpracování a na jeho žádost mu budou veškeré přesnější informace opětovně sděleny. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytně nutnou k plnění archivačních povinností správce podle platných právních předpisů nejdéle však 15 let od jejího ukončení (např. s ohledem na povinnost archivace dle požadavků poskytovatele dotace).

 

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům u správce. Kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou, tak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
·        Právo na výmaz osobních údajů. Správce musí vymazat vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, jestliže odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, dále pokud vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, v případě, že je zpracování protiprávní, nebo to ukládá zákonná povinnost.

·        Právo na omezení zpracování osobních údajů. Dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů (zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy ano, nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování) správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

·        Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci.

·        Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů. U správce můžete podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

Veškerá svá výše uvedená práva, můžete uplatnit u správce písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu: Prodloužená 278, 530 09 Pardubice.

Máte právo podat proti správci stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.