Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Společenská odpovědnost

„Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility) představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V praxi to znamená, že organizace, které přijaly CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci a podporují region, ve kterém působí. Takové firmy jsou nositeli pozitivních trendů a pomáhají měnit podnikatelské prostředí jako celek, odlišují se od konkurence, stávají se žádaným partnerem podobně smýšlejících firem a organizací a atraktivním zaměstnavatelem. Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a charakteristické tím, že jdou nad rámec povinností daných zákonem.“

Zdroj: Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, Brussels, 2nd July 2002; COM(2002) 347 final

 

Rodinné Integrační Centrum z.s. (dále RIC) veškeré aktivity vykonává dobrovolně, nad rámec zákonných povinností, snaží se veřejnost zaujmout a odlišit se od ostatních organizací, chce zapojit všechny stakeholdery, přispívá k posílení důvěry v organizaci, realizuje své aktivity a činnosti transparentně a s trvalou udržitelností.

 

V rámci prvního pilíře – ekonomické oblasti – RIC přijmulo tato opatření:

 • Uplatňování principů dobrého řízení – vedení organizace podporuje přátelský styl řízení, partnerský a rovnocenný přístup ke všem zaměstnancům organizace, spolupracujícím organizacím a institucím, pracovníkům státní správy a samospráv.
 • Spravedlivé a odpovídající odměňování zaměstnanců – vedení organizace dbá důsledně na to, aby zaměstnanci organizace byli za svoji dobře odvedenou práci zaslouženě odměňováni. Jsou jim poskytovány odměny ve finanční podobě, motivováni jsou též morálně - pochvalou, uznáním, oceněním za konkrétní aktivity a činnosti. Celkově je podporována pozitivní a otevřená atmosféra v organizaci.
 • Odmítnutí korupce – RIC dbá na to, aby nebyly vůbec zavdány příčiny pro podezření z korupce, tedy při přijímání sponzorských darů je jejich výše i využití vždy zpětně doložitelné (darovací smlouvy). Sponzorství je plně transparentní.
 • Předcházení střetů zájmů – pracovníci organizace se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, zavazují se k dodržování obecných zásad čestného a slušného jednání.
 • Transparentní využívání a nakládání s finančními prostředky, a to nejen ze státní podpory, od samospráv, ale také od nadací, nadačních fondů, sponzorů, firemních či drobných dárců – zveřejnění informací o nakládání s finančními prostředky neprobíhá pouze formou účetní rozvahy, která je součástí výroční zprávy, ale informuje o potřebách a investičních plánech organizace (přispění na konkrétní didaktické/stimulační pomůcky, vybavení či zařízení sloužící k poskytování sociálních služeb či aktivizačních služeb, integračních aktivit). Donátory a sponzory uveřejňuje RIC na webových stránkách, logo je umístěno na nástěnce v sídle i v kontaktním místě poskytování služeb. Zpráva o podpoře je často prezentovaná na fcb organizace, v tiskových zprávách, apod.

V rámci druhého pilíře – sociální oblasti – RIC přijmulo tato opatření:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – RIC dodržuje právní předpisy a pravidelně tyto reviduje. Tuto službu organizaci zajišťuje externí konzultant.
 • Pozitivní dopad na místní komunitu – organizace poskytuje prostor pro sdílení, setkávání se, přednášky, vzdělávání a besedy. Organizace si klade za cíl pomoci vytvářet vztah k místu, ve kterém poskytuje své služby – smysluplné trávení volného času rodin s dětmi a osob se zdravotním postižením, se speciálními potřebami.
 • Soulad pracovního a osobního života zaměstnanců – organizace umožňuje práci na částečný úvazek skupinám, jako jsou maminky s malými dětmi, lidem, jejich zdravotní stav neumožňuje práci na plný úvazek.
 • Rozmanitost práce, rozvoj lidského kapitálu nejen formou vzdělávání – organizace věnuje velkou pozornost možnostem dalšího vzdělávání svých zaměstnanců, doplnění si kvalifikace. Současně se také vedení organizace snaží o větší rozmanitost práce pro své pracovníky, a tím eliminovat riziko syndromu vyhoření.
 • Kvalitní pracovní podmínky – vedení organizace neustále zkvalitňuje pracovní podmínky svých zaměstnanců, a to nejen zlepšováním pracovního prostředí, ale i průběžným doplňováním pracovních pomůcek, potřeb pro práci s klienty. Organizace umožňuje též vytvářet zdravé pracovní prostředí, ve kterém jsou minimalizovány negativní dopady na zdraví pracovníka (např. podporován pohyb – umožněno parkování kol v prostorách centra).
 • Firemní filantropie – organizace sama působí v oblasti registrovaných sociálních služeb, poskytuje aktivizační služby a integrační aktivity. Zaměstnanci se aktivně podílí na podpoře zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.
 • Uplatňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže a ostatní znevýhodněné skupiny obecně – neexistence překážek v ekonomickém, politickém a sociálním životě vyplývající z příslušnosti k mužskému nebo ženskému pohlaví.
 • Dialog se zájmovými skupinami – organizace je aktivní v navazování kontaktů s dalšími organizacemi, institucemi po celé České republice.
 • Zapojení dalších osob – organizace nabízí možnost realizace odborné praxe a stáží pro studenty VOŠ a VŠ, ale i dalších organizací.

V rámci třetího pilíře – environmentální oblasti – RIC přijmulo tato opatření:

 • Šetrná spotřeba materiálu a spotřeba vody, odpovědná spotřeba elektrické a tepelné energie – např. úsporné využívání papíru pro tisk a kopírování – volba oboustranného tisku, tisk v režimu dvě stránky textu na stránku papíru, upřednostňování elektronických kopií před papírovými, zálohování na pevných i přenosných discích, sdílení vytištěných dokumentů více uživateli, apod.; topná tělesa jsou samostatně tepelně izolovaná, na víkendy se snižuje teplota s ohledem na vývoj počasí v jednotlivých místnostech; podpora úsporných zářivek před klasickými žárovkami či zářivkami; důsledné vypínání počítačů, tiskáren po ukončení pracovní činnosti; ohřívání pouze nezbytného množství vody v rychlovarných konvicích, nastavování teploty lednice podle míry jejího naplnění, pravidelné odmrazování, maximální využívání kapacity myčky na nádobí, atd.
 • Třídění a předcházení vzniku odpadů – třídění papíru, plastu, skla. Odevzdávání elektroodpadu, prázdných tonerů zpět dodavateli či do sběrného dvora.
 • Nákup a používání ekologicky šetrných výrobků a služeb – nákup zboží označeného ekoznačkou (kancelářské potřeby, čistící, mycí a úklidové prostředky, kancelářský nábytek, apod.).