Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Sviťme modře
2. duben je Celosvětovým dnem na podporu porozumění autismu. Modrým svícením či jiným modrým zapojením vyjádříte podporu osobám s autismem. "LIGHT IT UP BLUE".

ON-LINE Vzdělávání v problematice poruch autistického spektra

Vzdělávací program je určen pečujícím osobám a pracovníkům věnujícím se problematice poruch autistického spektra. Účastníci programu díky rozmanitosti probíraných témat prohloubí své znalosti v dané problematice. Budou schopni se orientovat v symptomatice a možnostech podpory a intervence dětí a osob s PAS. S ohledem na náročnost péče o dítě/osobu s PAS se budou témata dotýkat i důležitosti spolupráce a posílení osob, které o dítě/osobu s PAS pečují či s ním pracují.

Akreditovaný vzdělávací program nabízíme v on-line formě.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do 9 vzdělávacích bloků-webinářů v celkovém rozsahu 40 hodin/49 vyučovacích hodin:

1) Úvod do problematiky PAS (5 vyučovacích hodin) 

termín: 19.9.2023 od 9:00 - 13:00 hod

- webinář se zaměřuje na seznámení se se základními pojmy v oblasti poruch autistického spektra. Vysvětlíme si diagnostickou triádu a podíváme se na deficity v jednotlivých oblastech. Seznámíme se s klasifikacemi PAS a specificích v chování a vnímání u osob s PAS, podíváme se i na rozdíly v projevech PAS u dívek či chlapců.

2) Aspergerův syndrom (5 vyučovacích hodin) 

termín: 22.9.2023 od 9:00 - 13:00 hod

- webinář Vás provede členěním dle MKN 10 a MKN 11. Dozvíte se, jaká jsou diagnostická kritéria pro naplnění diagnózy a jaká jsou specifika AS mimo diagnostickou triádu. Budou také uvedeny rozdíly mezi Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním Dětským autismem. Nebude  chybět doporučení pro práci s osobami s AS, kazuistiky z praxe, ani videozáznam práce s dítětem s AS.

3) Komunikace, hra, struktura, ritualizace u dětí s nízkofunkčním autismem (6 vyučovacích hodin) 

termín: 26.9.2023 od 9:00 - 14:00 hod

- V rámci webináře budou účastníci seznámeni ze základními specifiky v komunikaci, hře, trávení volného času dětí/osob s autismem a mentální retardací. Budeme také pracovat se základními principy metody strukturovaného učení a strukturalizace prostředí obecně. Z velké části bude kurz veden jako workshop. S účastníky se budeme společně zamýšlet nad těžkostmi, které děti/osoby s PAS zažívají z právě z důvodu poruch komunikace a představivosti. Společně budeme navrhovat možnosti vyplnění času těchto dětí/osob a podpory jejich maximální samostatnosti. Na základě toho budeme společně navrhovat možné úpravy v prostředí domácnosti tak, aby osobě s PAS co nejvíce vyhovovalo i aktivity pro společně trávené chvíle.

4) Komunikace a sociální dovednosti u osob s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (6 vyučovacích hodin)

termín: 29.9.2023 od 9:00 - 14:00 hod

- webinář se zaměřuje na vysvětlení specifik v komunikaci a sociální interakci s dětmi s PAS. Zaměříme se i na porozumění emocím svým, ale i osoby s PAS a jak s nimi pracovat.  Budeme hovořit o důležitosti rozvoje v oblasti sociálních dovedností a obtížích, se kterými se lidé s PAS potýkají.

5) Specifika smyslového vnímání u dětí/osob s PAS (5 vyučovacích hodin)

termín: 5.10.2023 od 9:00 - 13:00 hod

- Účastníci webináře se obecně seznámí s hlavními odlišnostmi ve zpracování smyslových vjemů dětí/osob s PAS a následně s možnými konkrétními projevy pro každý ze 7 smyslů, s uvedením četných příkladů. Neobvyklé reakce na přicházející smylsové podněty se často promítají do oblasti chování, pozornosti, emocí, ale i motorických dovedností. Je tedy důležité tyto poruchy u dětí/osob s PAS rozeznat, a pokud je to možné, nastavit vhodné kompenzační mechanismy. Během setkání bude dostatečný prostor pro konkrétní dotazy účastníků.

6) Sexualita a sexuální výchova/osvěta u dětí/dospívajících a dospělých osob s poruchou autistického spektra (6 vyučovacích hodin)

termín: 6.10.2023 od 9:00 - 14:00 hod

- Děti s poruchou autistického spektra v oblasti sexuality a vztahů mohou mít témata, která pro ně jsou náročná. Například se může jednat o komunikaci, mezilidské vztahy, fantazie nebo umět správně “přečíst” sociální interakce mezi dvěma lidmi. V období puberty jsou tyto oblasti komunikace a sexuality pro ně náročnější a složitější a tito lidé se mohou dostat do problematických situací, které se mohou projevovat nevhodným chováním dítěte vůči svému okolí. A puberta je často tím obdobím dítěte, kdy rodiče nejčastěji vyhledávají naši pomoc. 
Na webináři se dozvíte, proč se více zaměřit na určité oblasti sexuální výchovy u dětí s poruchou autistického spektra. Vysvětlíme si, proč je pro dítě s poruchou autistického spektra důležité vnímat informace ze svého okolí nejen pomocí slov, ale také vizualizace.

7) Chování náročné na péči u dětí/osob s PAS (5 vyučovacích hodin)

termín: 10.10.2023 od 9:00 - 13:00 hod

- Dítě/osoba s PAS často zažívá velkou míru úzkosti, emoční nepohodu, které způsobují chování, které je pro pečovatele často náročné zvládat. Důvody k těmto prožitkům mohou být různé. Velmi důležité je však těmto prožitkům porozumět a na základě toho s projevy v chování pracovat.

V rámci webináře, který bude přibližně z poloviny veden jako workshop, budeme s účastníky společně hledat spouštěče náročného chování a možnosti jeho ovlivnění s využitím základů behaviorální analýzy.


8) Spolupráce s rodiči dítěte/osoby s PAS a budování vztahů s dítětem/osobou s PAS (5 vyučovacích hodin)

termín: 13.10.2023 od 9:00 - 13:00 hod

- webinář se zaměřuje na posílení spolupráce osob pečujících/pracujích s lidmi s PAS. Budeme hovořit o tom, jak navázat vztah a následně ho budovat s dítětem, osobou s PAS. Budeme hovořit i o tom, jak si efektivně předávat informace v týmu ohledně osoby s PAS. Zaměříme se i na specifika v oblasti vztahů s lidmi s PAS a na obtíže, se kterými se potýkají. Podíváme se i na náročnost péče o děti s PAS, na obtíže, se kterými se pečující osoby potýkají a na důležitost dobré spolupráce s pečující osobou.

9) Psychohygiena při péči/práci s dětmi/osobami s PAS (6 vyučovacích hodin)

termín: 17.10.2023 od 9:00 - 14:00 hod

- Tento webinář bude zaměřen na posílení osob, které jakkoliv s osobou s PAS spolupracují. Otevřeme téma časté zvýšeného stresu, a jak na naše tělo působí. Budeme hovořit o tom, jak si dobře nastavit hranice, jak pracovat se svojí psychohygienou a jak předcházet vyčerpání a prožitkům bezmoci. Zaměříme se i na téma spojené s rizikem vyhoření.

Pro získání osvědčení je povinná min. 90% docházka + závěrečné ověření znalostí.

Pokud nedostanete žádné potvrzení o přihlášení či později přihlašovací údaje k webinářům, zkontrolujte si, prosím, SPAM.


Časová dotace 49 hodin
Datum 19.9. - 17.10.2023 od 9:00 - 17:00 hod (4 hodinový webinář); 9:00 - 14:00 hod (5ti hodinový webinář)
Místo konání on-line forma ZOOM
Lektor Ing. Eva Černá, Ph.D., Martin Vařejčko, DiS., Věra Petlanová Zychová, DiS., Bc. Lenka Davidová, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 5.990,- Kč/9 webinářů
Volná místa 4 / 15

Přihláška do kurzu

Účastník

slouží k potvrzení přihlášky

Fakturační údaje

slouží k zaslání faktury

Uděluji Rodinnému Integračnímu Centru z.s., IČO 27026728, se sídlem Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice, jako správci, výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, tj. jména, příjmení, email, telefon. Souhlasím i s pořizováním, uchováváním a zveřejňováním fotografií. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na adrese info@ric.cz. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.