Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Sviťme modře
2. duben je Celosvětovým dnem na podporu porozumění autismu. Modrým svícením či jiným modrým zapojením vyjádříte podporu osobám s autismem. "LIGHT IT UP BLUE".

KAPACITA NAPLNĚNA ON-LINE Vzdělávání v problematice poruch autistického spektra

Kurz již proběhl. Nelze se přihlásit.

Vzdělávací program je určen pečujícím osobám a pracovníkům věnujícím se problematice poruch autistického spektra. Účastníci programu díky rozmanitosti probíraných témat prohloubí své znalosti v dané problematice. Budou schopni se orientovat v symptomatice a možnostech podpory a intervence dětí a osob s PAS. S ohledem na náročnost péče o dítě/osobu s PAS se budou témata dotýkat i důležitosti spolupráce a posílení osob, které o dítě/osobu s PAS pečují či s ním pracují.

Akreditovaný vzdělávací program nabízíme v on-line formě.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do 9 vzdělávacích bloků-webinářů v celkovém rozsahu 40 hodin/49 vyučovacích hodin:

1) Úvod do problematiky PAS (5 vyučovacích hodin) 

termín: 21.3.2023 od 13:00 - 17:00 hod

- webinář se zaměřuje na seznámení se se základními pojmy v oblasti poruch autistického spektra. Vysvětlíme si diagnostickou triádu a podíváme se na deficity v jednotlivých oblastech. Seznámíme se s klasifikacemi PAS a specificích v chování a vnímání u osob s PAS, podíváme se i na rozdíly v projevech PAS u dívek či chlapců.

2) Aspergerův syndrom (5 vyučovacích hodin) 

termín: 23.3.2023 od 13:00 - 17:00 hod

- webinář Vás provede členěním dle MKN 10 a MKN 11. Dozvíte se, jaká jsou diagnostická kritéria pro naplnění diagnózy a jaká jsou specifika AS mimo diagnostickou triádu. Budou také uvedeny rozdíly mezi Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním Dětským autismem. Nebude  chybět doporučení pro práci s osobami s AS, kazuistiky z praxe, ani videozáznam práce s dítětem s AS.

3) Komunikace, hra, struktura, ritualizace u dětí s nízkofunkčním autismem (6 vyučovacích hodin) 

termín: 28.3.2023 od 13:00 - 18:00 hod

- V rámci webináře budou účastníci seznámeni ze základními specifiky v komunikaci, hře, trávení volného času dětí/osob s autismem a mentální retardací. Budeme také pracovat se základními principy metody strukturovaného učení a strukturalizace prostředí obecně. Z velké části bude kurz veden jako workshop. S účastníky se budeme společně zamýšlet nad těžkostmi, které děti/osoby s PAS zažívají z právě z důvodu poruch komunikace a představivosti. Společně budeme navrhovat možnosti vyplnění času těchto dětí/osob a podpory jejich maximální samostatnosti. Na základě toho budeme společně navrhovat možné úpravy v prostředí domácnosti tak, aby osobě s PAS co nejvíce vyhovovalo i aktivity pro společně trávené chvíle.

4) Komunikace a sociální dovednosti u osob s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (6 vyučovacích hodin)

termín: 30.3.2023 od 13:00 - 18:00 hod

- webinář se zaměřuje na vysvětlení specifik v komunikaci a sociální interakci s dětmi s PAS. Zaměříme se i na porozumění emocím svým, ale i osoby s PAS a jak s nimi pracovat.  Budeme hovořit o důležitosti rozvoje v oblasti sociálních dovedností a obtížích, se kterými se lidé s PAS potýkají.

5) Specifika smyslového vnímání u dětí/osob s PAS (5 vyučovacích hodin)

termín: 3.4.2023 od 13:00 - 17:00 hod

- Účastníci webináře se obecně seznámí s hlavními odlišnostmi ve zpracování smyslových vjemů dětí/osob s PAS a následně s možnými konkrétními projevy pro každý ze 7 smyslů, s uvedením četných příkladů. Neobvyklé reakce na přicházející smylsové podněty se často promítají do oblasti chování, pozornosti, emocí, ale i motorických dovedností. Je tedy důležité tyto poruchy u dětí/osob s PAS rozeznat, a pokud je to možné, nastavit vhodné kompenzační mechanismy. Během setkání bude dostatečný prostor pro konkrétní dotazy účastníků.

6) Sexualita a sexuální výchova/osvěta u dětí/dospívajících a dospělých osob s poruchou autistického spektra (6 vyučovacích hodin)

termín: 5.4.2023 od 13:00 - 18:00 hod

- Děti s poruchou autistického spektra v oblasti sexuality a vztahů mohou mít témata, která pro ně jsou náročná. Například se může jednat o komunikaci, mezilidské vztahy, fantazie nebo umět správně “přečíst” sociální interakce mezi dvěma lidmi. V období puberty jsou tyto oblasti komunikace a sexuality pro ně náročnější a složitější a tito lidé se mohou dostat do problematických situací, které se mohou projevovat nevhodným chováním dítěte vůči svému okolí. A puberta je často tím obdobím dítěte, kdy rodiče nejčastěji vyhledávají naši pomoc. 
Na webináři se dozvíte, proč se více zaměřit na určité oblasti sexuální výchovy u dětí s poruchou autistického spektra. Vysvětlíme si, proč je pro dítě s poruchou autistického spektra důležité vnímat informace ze svého okolí nejen pomocí slov, ale také vizualizace.

7) Chování náročné na péči u dětí/osob s PAS (5 vyučovacích hodin)

termín: 11.4.2023 od 13:00 - 17:00 hod

- Dítě/osoba s PAS často zažívá velkou míru úzkosti, emoční nepohodu, které způsobují chování, které je pro pečovatele často náročné zvládat. Důvody k těmto prožitkům mohou být různé. Velmi důležité je však těmto prožitkům porozumět a na základě toho s projevy v chování pracovat.

V rámci webináře, který bude přibližně z poloviny veden jako workshop, budeme s účastníky společně hledat spouštěče náročného chování a možnosti jeho ovlivnění s využitím základů behaviorální analýzy.

8) Spolupráce s rodiči dítěte/osoby s PAS a budování vztahů s dítětem/osobou s PAS (5 vyučovacích hodin)

termín: 13.4.2023 od 13:00 - 17:00 hod

- webinář se zaměřuje na posílení spolupráce osob pečujících/pracujích s lidmi s PAS. Budeme hovořit o tom, jak navázat vztah a následně ho budovat s dítětem, osobou s PAS. Budeme hovořit i o tom, jak si efektivně předávat informace v týmu ohledně osoby s PAS. Zaměříme se i na specifika v oblasti vztahů s lidmi s PAS a na obtíže, se kterými se potýkají. Podíváme se i na náročnost péče o děti s PAS, na obtíže, se kterými se pečující osoby potýkají a na důležitost dobré spolupráce s pečující osobou.

9) Psychohygiena při péči/práci s dětmi/osobami s PAS (6 vyučovacích hodin)

termín: 18.4.2023 od 13:00 - 18:00 hod

- Tento webinář bude zaměřen na posílení osob, které jakkoliv s osobou s PAS spolupracují. Otevřeme téma časté zvýšeného stresu, a jak na naše tělo působí. Budeme hovořit o tom, jak si dobře nastavit hranice, jak pracovat se svojí psychohygienou a jak předcházet vyčerpání a prožitkům bezmoci. Zaměříme se i na téma spojené s rizikem vyhoření.

Pro získání osvědčení je povinná min. 90% docházka + závěrečné ověření znalostí.

Pokud nedostanete žádné potvrzení o přihlášení či později přihlašovací údaje k webinářům, zkontrolujte si, prosím, SPAM.


Časová dotace 49 hodin
Datum 21.3. - 18.4.2023 od 13:00 - 17:00 hod (4 hodinový webinář); 13:00 - 18:00 hod (5ti hodinový webinář)
Místo konání on-line forma ZOOM
Lektor Ing. Eva Černá, Ph.D., Martin Vařejčko, DiS., Věra Petlanová Zychová, DiS., Bc. Lenka Davidová, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 5.900,- Kč/9 setkání