Rodinné Integrační Centrum z.s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní oceňování jedinců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

Sociální rehabilitace

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra je zajištění činností směřujících 
k dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností, k vytváření společensky žádoucích návyků uživatele služby a ke zvýšení možnosti uplatnění v přirozeném sociálním prostředí. 

Cílová skupina

Dospělé osoby ve věku od 18 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Kapacita služby SR

Služba je kapacitně omezena pro 12 klientů z Pardubického kraje.

V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu SR je automaticky zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

Nabídka činností

 • Individuální a skupinová práce s klienty.
 • Nácviky sociálních dovedností, komunikačních schopností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Poradenství v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
 • Psychologické poradenství.
 • Sociálně právní poradenství.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle

 • Podpora při vytváření podmínek pro plnohodnotné zařazení klientů do běžného společenského života.
 • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností směřujících k posílení samostatného rozhodování klientů.
 • Podpora vzdělávacích procesů, a to na všech stupních vzdělání, včetně celoživotního.
 • Vedení a podpora klientů k soběstačnosti a smysluplnému trávení volného času.
 • Vytváření podmínek pro pracovní uplatnění klientů na chráněném i otevřeném trhu práce.
 • Ochrana práv klientů, edukace k zvládání obtížných životních situací.

Zásady

 • S klienty jednáme jako s rovnocennými partnery.
 • Přistupujeme ke klientům individuálně.
 • Reagujeme na potřeby klientů.
 • Chráníme právo klientů na soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Zachováváme důstojnost a lidská práva klientů.
 • Respektujeme svobodné rozhodování klientů.
 • Zpřístupňujeme klientům využívání veřejně dostupných služeb.
 • Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.

Působnost služby:

Pardubický kraj

Poskytování služby

 • Pondělí 7:30 – 16:00 (terénní forma Pardubice, ambulantní forma Lanškroun)
 • Úterý 7:30 – 12:00 (ambulantní forma Pardubice) 12:00 – 16:00 (terénní forma Pardubice)
 • Středa 7:30 – 16:00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7:30 – 16:00 (terénní forma)
 • Pátek 7:30 – 16:00 (terénní forma)

V jiný čas je možno službu SR využít dle individuální domluvy.

Klienti mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby SR.

Úhrada za službu SR

Služba SR je poskytována zdarma.

Kontakty

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s PAS. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby.

Popis realizace služby:

Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s PAS je službou ambulantní a terénní. Uživatel má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí, případně do dalších míst (zaměstnání, vzdělávací instituce, úřady, apod.). Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra z.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku uživatele, návrh na řešení a další postup.

Základní poskytované činnosti:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživ. činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. V případě potřeby poskytovatel zajistí návaznost poskytování dalších sociálních služeb.

Ze strany poskytovatele – Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně, a to 14 dní s předstihem s tím, že uživateli sdělí důvody, osvětlí mu je srozumitelným způsobem.

Služba může být vypovězena na základě:

Poskytovatel může smlouvu ukončit na základě dohody mezi ním a uživatelem – např. naplnění zakázky.

Leták služby ke stažení zde: 

http://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/189/Letak-SR.PDF