Rodinné Integrační Centrum z.s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní oceňování jedinců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

SAS

Veřejný závazek

Poslání 

Posláním sociální služby SAS pro rodiny s dětmi s PAS je zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění v přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do dovršených 18 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

Kapacita služby – 47 uživatelů (rodin s dítětem/dětmi)

Nabídka činností

 • Odborná individuální a skupinová práce s dítětem.
 • Poradenství v oblasti speciální výchovy a vzdělávání dětí.
 • Podpora funkční komunikace dětí.
 • Nácvik zvládání problémového chování dětí.
 • Nácvik sociálních dovedností a kooperace ve hře.
 • Videonácvik interakcí.
 • Individuální komunikační terapie s komunikačním terapeutem.
 • Poradenství v následném vzdělávání a pracovním uplatnění.
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti dle metodiky strukturovaného učení.
 • Přednášky a semináře pro rodiče a spolupracující organizace.
 • Rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny pro rodiny s dětmi.
 • Nabídka integračních aktivit pro děti.
 • Individuální a skupinové psychologické poradenství.
 • Sociálně právní poradenství.
 • Mezioborová spolupráce s dalšími organizacemi.

Cíle 

 • Prevence před sociálním vyčleňováním a izolací rodiny.
 • Podpora intuitivního rodičovství jako klíčového prvku úspěšné interakce s dítětem (rodič - dítě).
 • Posílení kompetencí rodiny v rámci sociálního začleňování do místní komunity a společnosti.
 • Aktivizace a edukace rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací.
 • Sdílení a zprostředkování vzájemného setkávání rodin s dětmi (rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny).
 • Podpora efektivní spolupráce mezi rodinou a institucemi (vzdělávací, sociální aj.), které se na péči o dítě podílejí.
 • Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte v rámci individuální a skupinové práce.
 • Vytvoření podmínek pro integraci dětí mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování.
 • Zajištění přednášek, seminářů a vzdělávání pro rodiny s dětmi s PAS a spolupracující organizace.

Zásady 

 • Respektujeme uživatele služby jako partnera.
 • Přistupujeme ke každému uživateli individuálně.
 • Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.
 • Chráníme právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Zachováváme uživatelovu důstojnost a lidská práva.
 • Respektujeme svobodné rozhodování uživatele.
 • Zpřístupňujeme uživateli využívání veřejně dostupných služeb.
 • Podporujeme uživatelovy vztahy s rodinou a blízkými.

Působnost služby:

Pardubický kraj 

Poskytování služby 

 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma Pardubice, ambulantní forma Lanškroun)
 • Úterý 7.30 – 16.00 (ambulantní forma Pardubice)
 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

V jiný čas je možné službu SAS využít dle individuální domluvy.

Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby SAS.

Úhrada za službu SAS - služba SAS je poskytována zdarma.

Kontakty 

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Kontaktní pracoviště Lanškroun

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
IČO: 270 26 728
Tel.: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: www.ric.cz

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu, resp. zákonný zástupce dítěte kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka, která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra o.s. Na této schůzce je zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby, podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace o dítěti a rodině a postupuje dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Podpisem smlouvy se zájemce o službu stává uživatelem služby. 

Popis realizace služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je službou ambulantní a terénní. Rodina má přiděleného svého sociálního pracovníka, který pravidelně dojíždí konzultovat (tzv. setkání) do domácího prostředí a do školských zařízení. Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách Rodinného Integračního Centra o.s. Sociální pracovník s uživatelem domlouvá konkrétní zakázku – individuální plán. Kontrola plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje popis aktuální situace, konkrétní zakázku uživatele, návrh na řešení a další postup.

Ukončení služby:

Ze strany uživatele – Uživatel může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez udání důvodu.  Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživ. činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. V případě potřeby poskytovatel zajistí návaznost poskytování dalších sociálních a pedagogicko-psychologických služeb.

Ze strany poskytovatele – Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně, a to 14 dní s předstihem s tím, že uživateli sdělí důvody, osvětlí mu je srozumitelným způsobem.

Služba může být vypovězena na základě:

 • Nesplnění kritéria pro danou cílovou skupinu, tzn. dovršením věku 8 let, změna bydliště mimo Pardubický kraj;
 • Porušování pravidel stanovených ve smlouvě (např. hrubé porušení vyplývající ze smlouvy, tzn. nezajištění bezpečného prostředí pro výkon služby klíčového pracovníka, opakované nedodržení dohodnutých termínů konzultace bez omluvy – minimálně 3x; neplnění kroků v individuálním plánu; agrese uživatele, která by vedla k fyzickému napadení zaměstnance poskytovatele služby apod.).
 • Pokud poskytovatel nemůže z provozních, personálních či bezpečnostních důvodů zajistit zachování kvality služby; pokud službě je ukončena registrace k poskytování.

Poskytovatel může smlouvu ukončit na základě dohody mezi ním a uživatelem – např. naplnění zakázky.

Leták služby ke stažení zde: 

http://www.ric.cz/files/ke-stazeni/9/188/Letak-SAS.PDF